Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW, taksen en kosten (vb. Recupel, geneesmiddelen-conventie) en transportkosten. Het toepasselijke BTW-tarief wordt vermeld bij elk besteld product. Wij verzekeren de aangeduide prijs op de website, behoudens publicatiefout. V.M.D. nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige publicatiefout. 


Uitvoeren van uw bestelling 

Uw bestelling zullen we met de nodige zorg uitvoeren. V.M.D. nv streeft voor u de kortst mogelijke leveringstermijnen na: 48 uur voor alle producten in voorraad, maar meestal sneller. Indien de voorraad van een bepaald product tijdelijk is uitgeput, kan het voorkomen dat de bestelling in deelleveringen geschiedt. In dit geval worden er geen extra transportkosten aangerekend voor de nalevering. 

De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook. V.M.D. nv behoudt zich het recht voor een bestelling niet uit te voeren indien er een geschil is tussen de klant en V.M.D. nv. 

Diergeneesmiddelen kunnen alleen worden geleverd aan erkende vergunninghouders (KB 15/12/2006). 


Levering en leveringskosten 

Wij bezorgen u de goederen via een gespecialiseerd transportbedrijf of per post. 

De goederen kunnen ook steeds afgehaald worden in ons magazijn te Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk - België, van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 12.30u tot 17u. Gelieve wel vooraf telefonisch de afhaling van instrumenten te melden op telefoonnummer +32(0)14/68.93.01. 

België: 

  • Bestelling van meer dan € 100 (exclusief BTW en taksen): geen transportkosten. 
  • Bestelling van minder dan € 100: transportkosten bedragen € 4,95 per colli (omvang van de colli kan variëren), tenzij anders overeengekomen. 

Nederland en Luxemburg: 

  • Bestelling van meer dan € 200 (exclusief BTW en taksen): geen transportkosten. 
  • Bestelling van minder dan € 200: transportkosten bedragen € 15 per colli (omvang van de colli kan variëren), tenzij anders overeengekomen. 

Andere landen: 

Informatie over leveringskosten worden u op de offerte of proforma-factuur meegedeeld door onze exportadministratie, bereikbaar via e-mail info@vmdvet.com


Garantie en terugzending 

Wij behandelen uw bestelling met zorg. Mocht echter een product geleverd zijn dat gebreken vertoont of niet aan uw eisen voldoet, dient u dit binnen de zeven werkdagen na levering schriftelijk te melden aan onze verkoopafdeling via fax op +32(0)14/67.21.52 of per post aan V.M.D. nv, Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk, ofwel via e-mail aan sales@vmdvet.be of telefonisch op +32(0)14/67.20.51. Wij zullen voor u de best mogelijke oplossing zoeken. Indien er een terugzending van de goederen wordt overeengekomen, kan u deze terugzenden naar: V.M.D. nv, Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk - België. 


Betaling 

U zal enkele dagen na de levering een gedetailleerde factuur ontvangen van de bestelde goederen. Deze factuur kan als volgt worden voldaan: 

  • via overschrijving op IBAN BE13 4134 5131 0139 BIC KREDBEBB 
  • Kredietkaarten: Deze betalingswijze zal later worden toegevoegd. 

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-betaling binnen de vijftien dagen na datum is er van rechtswege en zonder dat hiertoe enige aanmaning noodzakelijk is, een intrest verschuldigd van 12% vanaf datum factuur. Bij wanbetaling op de vervaldag is automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 100 Euro. Klachten na zeven werkdagen worden niet meer aanvaard. Alle goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. 


Geschillen 

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschil zullen enkel de Rechtbanken van Turnhout en Arendonk bevoegd zijn. De goederen worden vervoerd op risico van de koper. Om geldig te zijn moeten alle klachten binnen de zeven werkdagen na ontvangst der goederen, schriftelijk gemeld worden bij V.M.D. nv, Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk - België of per email info@vmdvet.be